Currently 0 items

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MODELCARGO B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Modelcargo b.v. (hierna: modelcargo) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie http://www.modelcargo.com.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van modelcargo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door modelcargo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van modelcargo zijn vrijblijvend en modelcargo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door modelcargo. Modelcargo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt modelcargo dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van modelcargo.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door modelcargo bent u een bedrag van tweeentwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien modelcargo haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van modelcargo om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is modelcargo gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door modelcargo.

3.7 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 4. Modellen, voorbeelden en gebruikte artikelen

4.1 Indien door modelcargo een model, voorbeeld of gebruikte artikel is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model, voorbeeld of gebruikt artikel afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, voorbeeld of gebruikt artikel.

4.2 Montage, advies en gebruiksaanwijzingen en alle andere verstrekte documentatie hebben slechts een adviserend karakter, en daardoor kunnen hieraan geen rechten worden ontleend

Artikel 5. Levering

5.1 De door modelcargo opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.3 De door modelcargo opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

6.1 Het is modelcargo toegestaan verkochte zaken in gedeelte te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is modelcargo bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan modelcargo verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7.2 De door modelcargo geleverde zaken, die krachtens artikel 7.1 onder het eigendomvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

7.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, bent u verplicht modelcargo binnen twee dagen daarvan op de hoogte te stellen.

7.4 U bent verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 8. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

8.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door modelcargo geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Modelcargo garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u modelcargo daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft modelcargo de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3 Niet zichtbare gebreken dient u binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan modelcargo.

9.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan modelcargo te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien vooraf schriftelijke toestemming door modelcargo aan u is verleend, de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en modelcargo, dan wel tussen modelcargo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en modelcargo, is modelcargo niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van modelcargo.

Artikel 11. Technische eisen.

11.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is modelcargo niet verantwoordelijk voor het feit dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

11.2 Alle andere technische eisen die door de u aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de u nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 12. Garantie

12.1 Modelcargo garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 2 maanden na levering. De garantie geldt niet voor: Montage of demontage werkzaamheden verricht door niet gecertificeerde derden.

12.2 Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft u recht op herstel van de zaak. Modelcargo kan er voor kiezen om de zaak te vervangen, of het defecte artikel voor reparatie te verzenden aan de leverancier. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is, met inachtnmeming van punt 2.2 en 5.

12.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

12.4 Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: Het product gebruiken voor andere doeleinden dan omschreven in de bijgeleverde documentatie, het product overbelasten, het onjuist of onvakkundig monteren of demonteren van het product door niet gecertificeerde derden.

12.5 Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft modelcargo in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat modelcargo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan modelcargo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Modelcargo is tegenover u uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

  • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 12 (Garantie) van deze Voorwaarden.
  • Modelcargo is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van modelcargo of haar ondergeschikten
  • De aansprakelijkheid van modelcargo is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de modelcargo in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
  • Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en modelcargo aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van modelcargo beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15. Diversen

15.1 Indien u aan modelcargo schriftelijk opgave doet van een adres, is modelcargo gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan modelcargo schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

15.2 Wanneer door modelcargo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat modelcargo deze Voorwaarden soepel toepast.

15.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met modelcargo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door modelcargo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.4 Modelcargo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Click here to go back...
Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact Us | About Modelcargo | Links | Site Map
Copyright 2006 Modelcargo Powered by Cooper Holt ECom Engine